วิสัยทัศน์ : โรงเรียนชั้นนำ ที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คำขวัญโรงเรียน : ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน กตัญญู
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรม

...

กิจกรรมวันไว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัดกิจกรรมวันไว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกในพระคุณของครู ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมในพิธี และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช ประจำปีการศึกษา 2565

15 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดชจัด"พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนสฤษดิเดช" พร้อมมอบเข็มเครื่องหมายยุวกาชาดให้กับยุวกาชาดใหม่ เพื่อให้สมาชิกยุวกาชาดตระหนักถึงความสำคัญในการเป็นสมาชิกยุวกาชาดและยินดีที่จะอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด และมีสิทธิ์ที่จะประดับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด เกิดความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติเข้าเป็นสมาชิกยุวกาชาด โดยมี ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา นายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพีธี พร้อมทั้งนางศศิธร พละสุข รองนายกหมู่ยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวนงลักษณ์ เทพสิทธาวิวัฒน์ อ่านคำแถลงสภากาชาดไทย และนายกฤตภาส เสียงหาญ หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาดสายชั้นมัธยมศึกษา กล่าวนำคำปฏิญาณตน แก่สมาชิกยุวกาชาดโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยพร้อมเพรียงกัน ณ เวทีอาคารโดม โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

10 มิถุนายน 2565 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนครบุรีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มาศึกษาดูงานด้านการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ฝ่าย และการจัดการเรียนการสอน ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช

MORE

...

โครงการส่งเสริมการจัดงาน ๑๐๐ ปี ยุวกาชาดระดับ ๓

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช โครงการ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดการอบรมโครงการการจัดงาน 100 ปี ยุวกาชาด โดยนางศศิธร พละสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยนางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program และคณะครูระดับชั้นมัธยมร่วมในงาน โดยมียุวกาชาดระดับ 3 เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยการจัดการอบรมมีระหว่างวันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมฝั่งอาคารเรียนโครงการ English Program โรงเรียนสฤษดิเดช จันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการอบรม

MORE

...

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานรุ่นที่ 1/2565

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสฤษดิเดช จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2565 โดยมีว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลกฤษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ทั้งสิ้น 39 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุ โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 50 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2

วันที่ 26 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 29 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรีโดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1

วันที่ 19 เมษายน 2565 สำนักงานลูกเสือจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน การฝึกผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 โดยมีนายนิเวศ หาญสมุทร์ รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน ณ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี โดยมีการวางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดระยะการฝึกอบรม

MORE

...

การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

4 เมษายน 2564 โรงเรียนสฤษดิเดช นำโดยว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช ,นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช นางธรรศญา ไตรรัตน์ หัวหน้างานวิชาการ ,นางสาวสุดารัตน์ บุษบา หัวหน้าโครงการ English Program พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูแต่ละสายชั้น ร่วมให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มาศึกษาดูงานโรงเรียนสฤษดิเดช ด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

MORE

...

"เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565

เด็กชายชนกันต์ นุ่มเจริญ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 กับกิจกรรมกับวัฒนธรรม เข้าคัดเลือก วัฒนวินิต ปี 2565 ในงาน "เที่ยวงานลานวัฒนธรรม สร้างสุข ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี ณ ลานกีฬาคนรักจันท์ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในวันที่ 25 มีนาคม 2565

MORE

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คณะศึกษาดูงาน
...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด

22 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ท. กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช พร้อมด้วยทีมบริหารและตัวแทนคณะครูในโครงการ English Program ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลตราด ศึกษาดูงานในโครงการ English Program ณ ห้องประชุมเอื้องโชคชัย โรงเรียนสฤษดิเดช โดยการต้อนรับทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกิมาตรการรณรงค์ตามมาตรการ โซเชียล ดิสแทนซิ่ง (social distancing) ตรวจวัดอุณภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอร์ก่อนเข้าห้องประชุม

MORE

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560

จำนวนผู้เข้าชม

โรงเรียนสฤษดิเดช

2/4 ถนนเทศบาล1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 0-3931-1169 โทรสาร. 0-3932-1523 E-mail: srd_school@hotmail.com